Skövde Släktforskarförening

Socknar i Skövde

I Skövde finns det totalt 27st socknar.

Här kan du läsa mer om var och en av dem.

Binnebergsmo utgjorde länge en kronoallmänning. Väster om vägen till Kärrtorp låg kolerakyrkogården, platsen är utmärkt genom en minnessten.

 

Hitta din socken i Skövde

I Skövde finns det totalt 27st socknar. Här kan du läsa mer om var och en av dem.

Vadsbo härad

Berg

bergs_kyrka

Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala pastorat.

Bergs socken i Vadsbo härad omfattar en areal på drygt 43 kvkm.

Till större delen belägen på Billingens nordspets, från den skogtäckta diabasplatån i söder och ner över den uppodlade och tätbebyggda kalkstensplatån i norr.

 

Den stenbundna marken har gett upphov till ett kulturlandskap med många ännu bevarade stengärdesgårdar. Ett större område kring Bergs kyrka har bedömts vara av riksintresse för kulturminnesvården.

 

Löv- och slåtterängarna vid Högsböla äng är sedan 1968 naturreservat. Till socknen hör vidare en del av sjön Lången samt mark i olika delar av Klyftamon. Nordost om berget omfattar socknen en del av den gamla kronoallmänningen Binnebergsmo. Skogen på Billingen har tidigare varit kronopark.

 

1800-talets skiften splittrade inte helt de gamla byarna, fortfarande finns bybildningar vid Yttersöra, Bergs kyrka och vid Esbjörntorp. Bebyggelsen är också som mest koncentrerad till de bördiga kalkjordarna i norr. På kanten av denna terrass fanns omkring 1920 inte mindre än fem större och lika många mindre kalkbruk, varav Stora Stolan och Dämman var i drift ännu på 1950-talet. Vid socknens största gård Karlsfors har också funnits ett alunbruk på 1800-talet. Vattenkraften i bäckarna har även nyttjats till kvarn- och sågdrift vid Karlsfors. Dämman och Melldala var hållplatser på den kortlivade Skara-Timmersdala järnväg.

 

Sockenkyrkans torn är sannolikt av medeltida ursprung medan långhus och kor härrör från en grundlig ombyggnad 1774. Endast några meter från kyrkan står ett delvis medeltida sockenmagasin.

Vadsbo härad

Binneberg

binnebergs_kyrka

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Binneberg i Vadsbo härad är med drygt 4,6 kvkm yta den minsta socknen i Skövde kommun och en av de minsta i länet.

Socknen ligger i kommunens nordligaste del och upptar ett område mellan Billingens nordliga utlöpare i väster och Ösans dalgång i öster. I väster är landskapet mer kuperat och täckt av skogs-och mossmarker.

 

Binnebergsmo utgjorde länge en kronoallmänning. Väster om vägen till Kärrtorp låg kolerakyrkogården, platsen är utmärkt genom en minnessten.

 

I öster är bygden i sin helhet uppodlad och karakteriseras liksom i grannsocknen Horn av nordsydgående höjdryggar, på vilka bebyggelsen är koncentrerad. Socknens enda egentliga bybildning finns vid kyrkan, där bebyggelsen alltjämt ligger tätt samlad i ett markerat höjdläge. Binneberg var förr något av en centralort för denna del av Vadsbobygden, med tingsplats, gästgivaregård och säte för länsman. Såväl gästgivaregården som tingshuset är bevarade, det senare förklarat som byggnadsminne.

 

Den lilla sockenkyrkan är ursprungligen uppförd på 1100-talet, men har fått sitt nuvarande utseende efter flera ombyggnader, huvudsakligen på 1700-talet, då trätornet tillkom.

 

Före 1962 Odensåker pastorat (Binneberg, Låstad, Odensåker och Tidavad).Efter 1962 Värings pastorat (Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Säter och Väring). Vadsbo härad.

Vadsbo härad

Böja

boja_kyrka

Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala pastorat.

Böja socken ligger i den nordligaste delen av Skövde kommun.

Socknen tillhör Vadsbo härad och upptar en areal av 13 kvkm, till en del omfattande sjön Vristulven i norra delen av Klyftamon.

 

Öster om skogsområdet utgör Böja en tätbebyggd del av den vidsträckta Vadsboslätten, där Kräftån utgör gräns i öster till Låstad i Mariestad. Till Böja hör också en enklav med flera mindre lägenheter vid Skogatorp i Eks socken.

 

Den äldre jordbruksbebyggelsen är annars nästan uteslutande belägen längs landsvägen och får framför allt norr om sockenkyrkan formen av en utsträckt radby. Även vid Katorp i söder ligger gårdarna på en lång rad.

 

Under 1900-talet har ett stort villa- och fritidshusområde vuxit upp vid Vristulvens östra strand, i mindre utsträckning även vid Århult i väster. I Böja har inte funnits någon större egendomsbildning, ej heller andra torp än soldattorp, vilka låg karakteristiskt placerade i övergången mellan skogs- och odlingsbygden.

 

Av industriell verksamhet i socknen kan främst nämnas ett antal sågverk som anlagts under 1900-talet, men i Katorp har också sandsten brutits för tillverkning av slipstenar. Denna verksamhet pågick från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. I övrigt har jordbruket varit den dominerande näringen.

 

Sockenkyrkan är delvis av medeltida ursprung men har fått sitt nuvarande utseende huvudsakligen genom ombyggnader på 1600- och 1700-talet.

Gudhems härad

Edåsa

edasa

Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp, Varola och Värsås pastorat.

Edåsa socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1971 en del av Skövde kommun, från 2016 inom Vretens distrikt.

Socknens areal är 25,88 kvadratkilometer varav 25,75 land. År 1990 fanns här 101 invånare. Den tidigare sockenkyrkan Edåsa kyrka ligger i socknen medan den nuvarande sockenkyrkan är Vretens kyrka, gemensam med Ljunghems socken och som ligger i den socknen.

Vadsbo härad

Flistad

flistad

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Flistads socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Flistads distrikt.

Socknens areal är 19,70 kvadratkilometer varav 15,01 land. År 2000 fanns här 212 invånare. Kyrkbyn Flistad med sockenkyrkan Flistads kyrka ligger i socknen.

Kåkinds härad.

Forsby

forsby

1862 – 1961 Forsby, Suntetorp och Sventorp. Sventorp pastorat 

Forsby socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Forsby distrikt.

Socknens areal är 12,80 kvadratkilometer varav 12,71 land. År 2000 fanns här 192 invånare. Kyrkbyn Forsby med sockenkyrkan Forsby kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Frösve

frosve

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Frösve socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Frösve distrikt.

Socknens areal är 21,13 kvadratkilometer varav 20,81 land. År 2000 fanns här 1 459 invånare. Tätorten Ulvåker och större delen av tätorten Stöpen samt kyrkbyn Frösve med sockenkyrkan Frösve kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Götlunda

gotlunda-2

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Götlunda socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Götlunda distrikt.

Socknens areal är 45,33 kvadratkilometer varav 45,12 land. År 2000 fanns här 904 invånare. Östra delen av tätorten Tidan samt kyrkbyn Götlunda med sockenkyrkan Götlunda kyrka ligger i socknen.

Kåkinds härad.

Hagelberg

hagelberg

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Hagelbergs socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Hagelbergs distrikt.

Socknens areal är 12,39 kvadratkilometer varav 12,35 land. År 2000 fanns här 117 invånare. Sockenkyrkan Hagelbergs kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Horn

horn

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Horns socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Horns distrikt.

Socknens areal är 18,21 kvadratkilometer varav 17,80 land. År 2000 fanns här 349 invånare. Kyrkbyn Horn med sockenkyrkan Horns kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Häggum

haggum

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Häggums socken i Västergötland ingick i Valle härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Häggums distrikt.

Socknens areal är 20,71 kvadratkilometer varav 20,69 land. År 2000 fanns här 220 invånare. Kyrkbyn Häggum med sockenkyrkan Häggums kyrka ligger i socknen.

Kåkinds härad.

Lerdala

lerdala

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Lerdala socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Lerdala distrikt.

Socknens areal är 35,46 kvadratkilometer varav 33,65 land.  År 2000 fanns här 753 invånare. Tätorten Lerdala med sockenkyrkan Lerdala kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Ljunghem

ljunghem

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Ljunghems socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1971 en del av Skövde kommun, från 2016 inom Vretens distrikt.

Socknens areal är 15,79 kvadratkilometer varav 15,73 land. År 1993 fanns här 81 invånare. Orten Vreten med gården Wreten samt strax norr därom sockenkyrkan Vretens kyrka, gemensam med Edåsa socken, ligger i socknen.

Vadsbo härad

Locketorp

locketorp

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Locketorps socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Locketorps distrikt.

Socknens areal är 32,62 kvadratkilometer varav 32,54 land. År 2000 fanns här 554 invånare. Den östra delen av tätorten Ulvåker samt Locketorps kyrka ligger i socknen.

Kåkinds härad.

Norra Kyrketorp

norra_kyrketorp_2

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Norra Kyrketorps socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Norra Kyrketorps distrikt.

Socknens areal är 22,24 kvadratkilometer varav 21,77 land. År 2000 fanns här 3 482 invånare. Klagstorps herrgård samt tätorten Skultorp med sockenkyrkan Norra Kyrketorps kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Ryd

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Ryds socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, uppgick 1952 i Skövde stad och området ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Ryds distrikt.

Socknens areal var 11,21 kvadratkilometer varav 11,03 land. År 2000 fanns här 6 368 invånare. En del av Skövde, inklusive den tidigare kyrkbyn Ryd, nu stadsdelen Södra Ryd ligger i socknen. Som sockenkyrka används sedan 1500-talet Sankta Helena kyrka i staden.

Vadsbo härad

Rådene

radene

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Rådene socken i Västergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1971 en del av Skövde kommun, från 2016 inom Sjogerstad-Rådene distrikt.

Socknens areal är 14,60 kvadratkilometer varav 14,45 land. År 1951 fanns här 184 invånare. Som sockenkyrka används före 1866 Rådene kyrka, därefter Sjogerstads kyrka, gemensam med Sjogerstads socken och ligger i den socknen.

Kåkinds härad.

Sjogerstad

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Sjogerstads socken i Skaraborgs länVästergötland ingick i Gudhems härad och är sedan 1971 en del av Skövde kommun, från 2016 inom Sjogerstad-Rådene distrikt.

Socknens areal är 18,05 kvadratkilometer varav 17,97 land. År 1952 fanns här 380 invånare. Kyrkbyn Sjogerstad med sockenkyrkan Sjogerstads kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Skövde

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Skövde socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, uppgick 1914 i Skövde stad och området är sedan 1971 en del av Skövde kommun, från 2016 inom Skövde distrikt.

Socknens areal var 32,88 kvadratkilometer land. År 1916 fanns här 2 488 invånare. Som sockenkyrka användes Sankta Helena kyrka som delades med Skövde stad och låg där, ej i socknen.

Vadsbo härad

Skövde landsförsamling

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Skövde landsförsamling var en församling i Skara stift i nuvarande Skövde kommun. Församlingen uppgick 1916 i Skövde församling samt en nybildad Öms församling.

Som församlingskyrka användes Skövde kyrka

Kåkinds härad.

Sventorp & Suntetorp

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Sventorps socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Sventorps distrikt.

Socknens areal är 58,96 kvadratkilometer varav 58,80 land. År 2000 fanns här 1 450 invånare. Godset Knistad med Skövde flygplats samt tätorten Igelstorp med sockenkyrkan Sventorps kyrka ligger i socknen.

 

Suntetorps församling var en församling i Skara stift i nuvarande Skövde kommun.

Församlingen uppgick 1890 i Sventorps församling. Församlingen delade sedan 1615 kyrka med Sventorp, efter att 1100-talskyrkan övergivits.

 

Vadsbo härad

Säter

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Säters socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Säters distrikt.

Socknens areal är 25,91 kvadratkilometer varav 25,79 land. År 2000 fanns här 685 invånare. En del av tätorten Stöpen samt sockenkyrkan Säters kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Timmersdala

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Timmersdala socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Timmersdala distrikt.

Socknens areal är 10,34 kvadratkilometer varav 10,01 land. År 2000 fanns här 1 052 invånare. Tätorten Timmersdala med sockenkyrkan Timmersdala kyrka ligger i socknen.

Kåkinds härad.

Vad

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Vads socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Vads distrikt.

Socknens areal är 10,85 kvadratkilometer varav 10,46 land. År 2000 fanns här 625 invånare. En del av tätorten Tidan med sockenkyrkan Vads kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Varola

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Varola socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Varola distrikt.

Socknens areal är 32,28 kvadratkilometer varav 32,09 land. År 2017 fanns här 392 invånare. Kyrkbyn Varola med sockenkyrkan Varola kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Våmb

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Våmbs socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, uppgick 1952 i Skövde stad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Våmbs distrikt.

Socknens areal var 15,56 kvadratkilometer varav 15,53 land. År 2000 fanns här 2 724 invånare. En del av Skövde inklusive kyrkbyn Våmb med sockenkyrkan Våmbs kyrka ligger i socknen.

Kåkinds härad.

Väring

Hagelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Våmb, Öm, Skövde församling.

1916-1961 Skövde pastorat

Värings socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Värings distrikt.

Socknens areal är 41,06 kvadratkilometer varav 40,27 land. År 2000 fanns här 1 010 invånare. Tätorten Väring med sockenkyrkan Värings kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Värsås

Binneberg, Frösve, Horn, Locketorp, Väring och Säter. Värings pastorat.

Värsås socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, ingår sedan 1971 i Skövde kommun och motsvarar från 2016 Värsås distrikt.

Socknens areal är 49,63 kvadratkilometer varav 49,49 land. År 2000 fanns här 1 130 invånare. Tätorten Värsås med sockenkyrkan Värsås kyrka ligger i socknen.

Vadsbo härad

Öm

Flistad, Götlunda och Vad pastorat.

Öms socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad, uppgick 1952 i Skövde stad, och är sedan 1971 en del av Skövde kommun, från 2016 inom Skövde distrikt.

Socknens areal var 9,65 kvadratkilometer varav 9,52 land. År 1955 fanns här 189 invånare. Som sockenkyrka användes Sankta Helena kyrka i staden.