Stadgar för Skövde Släktforskarförening

Föreningen bildad 1981-05-07

Stadgarna reviderade 2022-04-21

Föreningens namn är Skövde Släktforskarförening, förkortat Skövde Sff alternativt SSff, här nedan kallad Föreningen. Föreningen har sitt säte i Skövde kommun i Västra Götalands län.

Föreningen är en ideell förening och en regional sammanslutning av personer med intresse för släkt- och hembygdsforskning.

Föreningen har till syfte att främja det gemensamma intresset för släkt- och hembygdsforskning till ömsesidigt gagn och ingens förfång. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Medlem i föreningen är den som vill verka för dess ändamål och förbinder sig att följa dess stadgar. Medlem ska betala den medlemsavgift, som årligen fastställs för nästkommande år av årsmötet. Familjemedlem på samma adress som huvudmedlemmen betalar reducerad avgift enligt årsmötesbeslut. Senast 31 mars.

Vid föreningens medlemsmöten äger varje medlem som fullgjort sina förpliktelser en röst, detta gäller även familjemedlem. Till varje medlem skall sändas skriftlig kallelse om föreningens aktiviteter, om ej styrelsen beslutar annat. Vid årsmöte/extra årsmöte/medlemsmöte har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

Omröstning vid föreningens möten sker öppet, såvida inte någon av de närvarande medlemmarna med rösträtt påkallar sluten omröstning, då sådan ej må vägras.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper, protokoll och årsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast 31 januari.

För granskning av föreningens räkenskap utser föreningens ordinarie årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. Valbar är person som inte ingår i styrelsen eller har nära anhörig i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Revisorerna ska senast fyra (4) veckor före årsmötet avge en revisionsberättelse.

Vid föreningens årsmöte skall medlemmarna utse en ordinarie ordförande för ett år och minst sex ordinarie ledamöter, varav tre skall väljas på två år.

Styrelsen kan i förekommande fall utse arbetsutskott som skall bestå av minst en styrelseledamot. Programkommitté och redaktionskommitté väljs av årsmötet.

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas årligen senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse, föredragningslista och årsmöteshandlingar till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet via föreningens kanaler.

1. Årsmötets öppnande.

2. Frågan om mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

8. Föredragning av revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkningar.

10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Val av ordförande för föreningen på 1 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter på två år. Eventuellt även fyllnadsval.

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant, samtliga väljs på ett år.

14. Val av programkommitté och redaktionskommitté. Sammankallande skall utses av och ingå i styrelsen.

styrelsen

15. Val av valberedningen på tre personer, varav en sammankallande, samtliga väljs på ett år.

16. Fastställande av medlemsavgift för året näst efter innevarande verksamhetsår, samt reducerad avgift för familjemedlem.

17. Behandling av motioner och förslag, som inkommet inför årsmötet. Styrelsen avger yttrande och förslag till beslut.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 19. Övriga ärenden.
20. Avslutning.

Efter årsmötet skall den nya styrelsen omgående konstitueras.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering) Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 10 % av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.
Om fler än hälften av styrelsemedlemmarna lämnar sina uppdrag under verksamhetsåret kontaktas valberedning och nytt extra årsmöte utlyses.

Motioner och förslag till föreningens ordinarie årsmöte skall inlämnas till styrelsen före den 1 februari det år som ärendet skall behandlas på årsmötet.

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, som efter prövning skall lämna förslag till föreningens medlemmar för avgörande. Beslut om ändring av stadgarna skall tas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara utlyst som årsmöte.

Ordföranden skall driva föreningens verksamhet. Han/hon skall öppna och leda föreningens olika möten och sammanträden samt underteckna föreningens avgående skrivelser och andra upprättade handlingar. Vid ordförandens frånvaro fullgörs dessa uppgifter av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter inkl ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem eller vilka som ska teckna föreningens firma.

Styrelsen har, om man finner det nödvändigt, rätt att utse nödvändiga kommittéer och utskott. I varje kommitté skall finnas en representant från styrelsen.

Kallelse, föredragningslista och årsmöteshandlingar till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet via föreningens kanaler.

För beslut om föreningens upplösning erfordras två föreningsmöten varav ett skall vara utlyst som årsmöte.
För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade deltagarna avgivna röster. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Föreningens arkiv överlämnas till arkiv eller organisation som beslutas vid föreningens sista möte. Föreningens övriga tillgångar går till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Utebliven betalning av medlemsavgiften, senast 31 mars, anses också innebära att medlemmen utträtt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att han/hon skadar föreningen, motarbetar föreningens verksamhet, ändamål, och intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, som för uteslutning ska vara enig.